Opšti uslovi korišćenja

Dobrodošli na internet stranicu DRUŠTVA IZIDA i njenih članica u okviru grupacije (u daljem tekstu: IZIDA). Korisnici ove internet stranice treba pažljivo da pročitaju Uslove i odredbe pre njenog korišćenja (u daljem tekstu: „internet stranica“). Korišćenje ove internet stranice podrazumeva prihvatanje ovde navedenih uslova i odredbi.

Osim pomenutih uslova, korisnik treba da se pridržava svih dodatnih uslova i ograničenja koja se odnose na predmetne usluge navedene na ovoj stranici kao i na one koje se mogu pojaviti na njoj ili na njenim ažuriranim verzijama. IZIDA svojim korisnicima ne daje nikakva dodatna prava osim onih konkretno navedenih u ovim Uslovima.

Ova internet stranica može se koristiti samo u informacione svrhe. Svako korišćenje ove stranice i preuzimanje materijala podrazumeva saglasnost Korisnika o poštovanju trenutno važećih Uslova. Ukoliko se Korisnik ne saglasi sa poštovanjem navedenih uslova i odredbi, nije dozvoljeno korišćenje ove stranice kao ni preuzimanje materijala od strane Korisnika.

IZIDA ovim Korisniku daje ograničeno pravo korišćenja, istraživanja i prenošenja informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici (u daljem tekstu „materijal“) isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Pravo korišćenja ne predstavlja ustupanje vlasništva nad materijalom ili njegovim kopijama.

Pravo korišćenja podleže sledećim ograničenjima:

 • na svim odštampanim primercima materijala ili preuzetim sadržajima, korisnik je dužan da sačuva sva obaveštenja o autorskim i drugim pravima koja su sadržana u pomenutom materijalu;
 • korisnik nema pravo da na bilo koji način izmeni materijal, niti da ga reprodukuje, javno izlaže ili na drugi način objavljuje ili koristi u komercijalne svrhe.

Korišćenje određenih oblasti sa ograničenim pristupom na internet stranici može da zahteva kreiranje ličnog, neprenosivog identifikatora korisnika. U takvim slučajevima Korisnik je dužan da izvrši registraciju i dostavi sve tražene informacije i prihvatiti posebne uslove i odredbe korišćenja.

Informacije koje pruža korisnik

Korisnik se obavezuje da IZIDA ne šalje informacije ili materijale koji su uvredljivi, zastrašujući, opsceni, pogrdni, nezakoniti ili zaštićeni autorskim pravima.

Korisnik je dužan da prilikom dostavljanja ličnih podataka putem internet stranice IZIDA dostavi tačne podatke. Davanje lažnih informacija je zabranjeno i može imati negativne posledice po stranu koja ih daje. Korisnik IZIDA ne sme prenositi poverljive informacije putem ove internet stranice. Korisnik je takođe saglasan da se informacije ili materijali koje se preko ove internet stranice dostavljaju IZIDA od strane korisnika ili lica koja to čine u ime Korisnika, ne mogu smatrati poverljivim ili zaštićenim. IZIDA ima pravo da koristi, reprodukuje, prezentuje i objavljuje takve informacije i materijale.

Korisnik ovim prihvata da sve lične podatke koje dostavlja putem ove internet stranice IZIDA može da obradi na način koji je dozvoljen u skladu sa zakonodavstvom koje reguliše oblast ličnih podataka. Podaci o klijentima IZIDA evidentiraju se u registru IZIDA klijenata. Podaci iz registra klijenata koriste se za upravljanje korisničkim nalozima. IZIDA i kompanije u okviru IZIDA grupacije takođe imaju pravo obrade podataka iz registra, kao i da otkrivaju podatke o imenu i adresi u opravdane svrhe (na primer, u svrhe direktnog marketinga) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Klijenti imaju pravo da zabrane obradu svojih ličnih podataka u svrhe direktne prodaje, prodaje na daljinu i drugih vrsta direktnog marketinga.

Obaveze korisnika

Korisnik se obavezuje da ni na koji način neće ometati niti pokušati da ometa funkcionisanje ove internet stranice.

Korisnik se obavezuje na korišćenje internet stranice u skladu s ovim Uslovima i svim njenim ažuriranim verzijama, kao i merodavnim zakonodavstvom. Korisnik se obavezuje da ne koristi internet stranice za:

 • prenošenje neželjene pošte ili drugu neovlašćenu razmenu podataka,
 • falsifikovanje informacija iz zaglavlja ili obradu identifikatora na način kojim se nastoji sakriti poreklo sadržaja koji se prenosi putem internet stranice,
 • bilo koju aktivnost koja ometa druge korisnike u korišćenju ove internet stranice,
 • nezakonite postupke,
 • objavljivanje ili prenošenje materijala koji krši prava drugih lica ili strana, ili onih koji su nezakoniti, pogrdni, opsceni ili na neki drugi način uvredljivi, kao i materijala koji na nezakonit način reklamira neki proizvod ili uslugu.

IZIDA zadržava pravo da iskoristi sva pravna sredstva kao posledicu kršenja ovih ograničenja.

Korisnik ovim oslobađa IZIDA i sve kompanije u okviru grupe u datom trenutku, kao i svo administrativno osoblje, menadžere i njihove predstavnike, od odgovornosti po osnovu štete koja proizilaze iz korišćenja ove internet stranice od strane Korisnika.

Bezbednost podataka

Korisnik nema pravo da:

 • koristi uređaje ili programe koji mogu da ometaju funkciju internet stranice,
 • niti da vrši one radnje kojima se opterećuje struktura internet stranice (na primer, slanje masovnih elektronskih poruka, odnosno slanje neželjene pošte), ili
 • da ometa ili upravlja programima i funkcijama internet stranice.

Ovakve zabranjene radnje podrazumevaju i instaliranje materijala na internet stranicu koji sadrže viruse, unapred podešenih programa za ometanje ili drugih elemenata koji mogu da utiču na softversku arhitekturu internet stranice.

Veze ka spoljnim internet stranicama

IZIDA na ovu internet stranicu može da postavi veze ka internet stranicama drugih stranaka. Korišćenje takvih linkova Korisnika prebacuje sa ove internet stranice na druge. IZIDA ne nadzire niti proverava sadržaj spoljnih internet stranica, niti je odgovoran za valjanost, pouzdanost ili sigurnost podataka eksternih internet stranica. Korisniku se savetuje da pre korišćenja pažljivo prouči uslove korišćenja i uputstva za korisnike povezanih internet stranica. Korisnik povezane internet stranice koristi u potpunosti na sopstveni rizik. Ove poveznice ne podrazumevaju vlasništvo nad povezanim internet stranama, niti podršku IZIDA navedenim internet stranicama kao ni njegovu saglasnost sa materijalom koji se na njima nalazi; niti da vlasnik povezane internet stranice ima pravo korišćenja zaštitnih znakova, trgovačkih marki i imena, naziva domena ili autorska prava IZIDA ili njegovih povezanih društava; niti IZIDA ima pravo da koristi trgovačke marke i imena, ili materijal zaštićen autorskim pravima koji se može videti na navedenim linkovima.

Spoljašnje veze ka ovoj internet stranici

Za sve spoljašnje veze ka ovoj internet stranici, neophodno je pisano odobrenje IZIDA-a, osim u slučaju da takva veza ispunjava sledeće uslove:

 • poveznica je ispisana jednostavnim lokalizovanim fontom URL www.izida.xx (xx=ccTLD) i ne sadrži robnu marku IZIDA ili reč IZIDA kao takvu ili u formi logotipa;
 • veza se direktno odnosi na početnu stranicu na lokalnoj stranici www.IZIDA.xx (xx=ccTLD) ili na IZIDA.org.rs a ne na sporedne stranice navedene internet stranice;
 • prilikom praćenja date veze, povezana IZIDA internet stranica se otvara u novom nezavisnom prozoru pretraživača, a ne u okviru povezane internet stranice;
 • izgled, postavljanje i druge karakteristike veze ne stvaraju pogrešan utisak da su strana na koju se povezuje ili njeno poslovanje i proizvodi povezani sa poslovanjem IZIDA ili ih sponzoriše IZIDA;
 • veza nema loš uticaj na reputaciju i robne marke IZIDA.
 • IZIDA zadržava pravo da u bilo kom trenutku povuče svoju saglasnost za poveznicu, prema sopstvenom nahođenju, kao i da zabrani svaku takvu vezu koja odgovara gore opisanim uslovima a koja prema proceni IZIDA kompaniju dovodi u neadekvatan položaj i može da naruši IZIDA ugled ili izazove štetu IZIDA.
 • Prava intelektualne svojine
 • Autorska prava koja se odnose na ovu internet stranicu i na sve materijale koje se na njoj nalaze, zaštićena su međunarodnim zakonima o autorskim pravima i konvencijama o autorskim pravima. Korisnik je dužan da prilikom korišćenja ove internet stranice poštuje sve globalne zakone o autorskim pravima i spreči neovlašćeno kopiranje materijala.
 • Sva prava intelektualne svojine koja se odnose na ovu internet stranicu (uključujući autorska prava, registrovane i neregistrovane zaštitne znakove i dizajn, patente, imena domena, poslovne tajne i prava baze podataka) zadržava IZIDA ili njegovi partneri. Sva korist koji proizilazi od korišćenja IZIDA prava intelektualne svojine, u potpunosti pripada IZIDA. IZIDA ne daje korisniku ni direktno ni indirektno pravo nad intelektualnom svojinom.
 • Ograničenje odgovornosti
 • IZIDA će učiniti sve što je u njegovoj moći da osigura kontinuirano i neprekidno korišćenje internet stranice i usluga koje su na njoj navedene. Međutim, IZIDA nije odgovoran da obezbedi funkcionisanje usluge neprekidno, blagovremeno i bez greške. Preduzete su sve mere da bi se osigurala tačnost informacija na internet stranicama. IZIDA, međutim, ne snosi odgovornost za tačnost ovog sadržaja. Materijal može da bude netačan i da sadrži tipografske greške. IZIDA ne daje garancije u pogledu tačnosti i potpunosti materijala, niti u pogledu pouzdanosti saveta, mišljenja, izjava ili drugih informacija koje se pojavljuju na internet stranici ili koje se mogu deliti putem internet stranice. Svako korišćenje takvih mišljenja, saveta, izjava ili informacija i oslanjanje na njih jeste na sopstvenu odgovornost i korisniku se savetuje da zatraži pomoć stručnjaka i savet koji odgovara konkretnoj situaciji.
 • Sav sadržaj dat je u viđenom stanju. Internet stranica i informacije koje su sadržane na njoj podležu povremenim izmenama. IZIDA ne daje garancije i ne prihvata odgovornost, uključujući garancije i obaveze u pogledu komercijalne usluge, podobnosti za neku određenu svrhu ili nekršenja prava, ili garancija koje se odnose na funkcionisanje ove internet stranice ili njegovog sadržaja. IZIDA nije odgovoran za pružanje i tačnost informacija o proizvodu i prodaji van ove internet stranice, na primer, kada navedenu informaciju pruža preprodavac.
 • IZIDA ne daje garancije u pogledu zaštite ove internet stranice. Sve informacije sadržane na ovoj internet stranici date su u viđenom stanju, bez garancija. Korisnik je saglasan da IZIDA ne može da garantuje sigurnost podataka bilo koje informacije dostavljene putem ove internet stranice. IZIDA ne garantuje da su ova internet stranica, serveri na kojima se nalazi ova internet stranica ili elektronska komunikacija koju šalje IZIDA zaštićeni od virusa ili drugih štetnih elemenata. Korisnik prihvata da IZIDA nije odgovoran za materijale ili informacije koje šalje ili prima korisnik.
 • IZIDA ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, neposrednu ili posledičnu štetu ili posebnu štetu, kao ni za štetu po osnovu odgovornosti koja proizilazi iz zakona o obligacijama (uključujući štetu nastalu usled gubitka posla, ugovora, proizvoda ili informacija ili prekida poslovanja), koja proizlazi iz korišćenja ove internet stranice ili sprečavanja navedene upotrebe, ili iz ovih Uslova, bez obzira da li se navedena šteta nastala na osnovu sporazuma, kršenja prava, nemara ili po nekom drugom osnovu, pa čak i ako je IZIDA upozoren na mogućnost takve štete. IZIDA takođe nije odgovoran za greške, netačnosti, nedostatke ili drugu štetu, kašnjenje ili netačnost informacija na ovoj internet stranici.
 • Odgovornost kompanije IZIDA u svakom slučaju ne može biti veća od obaveza koje proizilaze po osnovu važećeg zakonodavstva.
 • Izmene
 • IZIDA zadržava pravo izmena i dopuna ovih Uslova, u celini ili delimično, u svakom trenutku, na njemu odgovarajući način i prema po svom nahođenju. Sve izmene ovih Uslova i odredbi stupaju na snagu od trenutka kada budu objavljene na internet stranici. Svaka upotreba internet stranice nakon izmene Uslova i odredbi predstavlja prihvatanje pomenutih izmena.
 • IZIDA ima pravo, da u bilo koje vreme i bez prethodne najave, vrši izmene svih delova ove internet stranice; da otkloni greške i nedostatke koje se na njima nalaze; da izvrši druge izmene na ovoj internet stranici, materijalu i proizvodima, programima, uslugama i cenama navedenim na njoj; kao i da isključi neke elemente kao i funkcije internet stranice iz upotrebe. IZIDA takođe ima pravo, da bez prethodnog obaveštenja i bez odgovornosti za nadoknadu, ograniči korišćenje određenih funkcija i usluga ili korišćenje same internet stranice u celosti ili delimično. IZIDA ima pravo da u bilo kom trenutku iz opravdanih razloga ukine sva dodeljena prava korišćenja.
 • Merodavno pravo
 • Ove Uslove regulišu zakoni Finske. Ukoliko IZIDA i korisnik nisu u mogućnosti da reše eventualna sporna pitanja sporazumno i pregovorima, takav spor se upućuje na rešavanje prvostepenoj instanci, odnosno Okružnom sudu u Helsinkiju. Međutim, korisnik koji je i klijent može da podnese spor na rešavanje nadležnom opštem prvostepenom sudu u okrugu u kojem korisnik ima prebivalište. Korisnik/klijent takođe ima pravo da traži preporučeno rešenje spora od Odbora za zaštitu potrošača.
 • Obaveštenja o autorskim pravima i zaštitnom znaku
 • Autorsko pravo sadržaja internet stranice jeste vlasništvo kompanije IZIDA ili njegovih partnera. Sva prava zadržana.
 • Ime IZIDA i imena proizvoda i usluga koje proizvodi IZIDA su robne marke, registrovane robne marke, trgovačka imena ili registrovana trgovačka imena kompanije IZIDA. Ostali navedeni nazivi takođe mogu biti zaštićeni simboli njihovih vlasnika.
 • Sva prava zadržana.